een site van Pino-NOIR

Gevaarlijke stoffenEen speciaal terrein binnen de milieuwet- en regelgeving is de beheersing van de opslag, overslag, verwerking van gevaarlijke stoffen en de beheersing van de gevaren van (zware) ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De wet- en regelgeving op dit gebied wordt regelmatig aangescherpt en steeds meer bedrijven krijgen te maken met diverse handreikingen en richtlijnen t.a.v. gevaarlijke stoffen.

Mulders Milieu Advies heeft specialiseerde kennis in huis voor de interpretatie en toepassing van de wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen: PGS-richtlijnen (voormalige CPR-richtlijnen), Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO’99) Besluit Externe Veiligheid (BEVI) Veiligheidsrapport, preventiebeleid en veiligheidssysteem op grond van BRZO’99.