een site van Pino-NOIR

Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffenVeiligheidsadviseur 

De Veiligheidsadviseur heeft als taak om met alle mogelijke middelen en maatregelen er voor te zorgen dat het vervoer van gevaarlijke goederen, en alle aan dit soort activiteiten verbonden gevaren, zo veilig mogelijk verloopt. Zodanig dat de veiligheid van personen, bezittingen of het milieu is geborgd.  

Volgens de richtlijn is de veiligheidsadviseur in het bijzonder belast met de volgende taken: 

  • Nagaan of vervoersvoorschriften correct toegepast worden. 
  • De onderneming van advies dienen bij de werkzaamheden die de gevaarlijke stoffen betreffen. 
  • Het opmaken van een jaarverslag over de activiteiten. 

Overige taken 

Opleidingsbeleid, het opzetten van passende noodprocedures bij ongevallen, het verrichten van analyses en het zonodig opstellen van rapporten van ongevallen, het invoeren van passende maatregelen om herhaling van ongevallen te voorkomen. Het controleren of het personeel dat werkzaamheden met gevaarlijke goederen verricht de beschikking heeft over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies. Het invoeren van maatregelen voor de bewustmaking, controlemethoden om ervoor te zorgen dat de veiligheidsdocumenten en -uitrustingen die het vervoer moeten begeleiden, zich aan boord van de vervoersmiddelen bevinden en conform de voorschriften zijn.  

Uitbesteden functie veiligheidsadviseur 

Mulders Milieu Advies kan voor u de functie van veiligheidsadviseur uitvoeren door het verrichten van o.a. de volgende taken: 

  • Nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen worden nageleefd; 
  • Het verstrekken van adviezen aangaande het vervoer van gevaarlijke stoffen; 
  • Het opstellen van een jaarverslag betreffende de vervoersactiviteiten en calamiteiten; 
  • Het verrichten van onderzoek naar en rapporteren aan de bedrijfsleiding inzake ongevallen waarbij gevaarlijke lading betrokken is.