een site van Pino-NOIR

VergunningenOndernemen is veranderen. Ook de milieuwetgeving is aan verandering onderhevig. Hoewel milieuvergunningen voor onbepaalde tijd worden afgegeven verouderen ze snel.
Mulders Milieu Advies audit milieuvergunningen en analyseert de knelpunten hierbij. Bedrijven krijgen hiermee inzicht in hun vergunningen- en handhavingsituatie en kunnen hierop tijdig anticiperen.

Mulders Milieu Advies verzorgt de complete procedure voor ‘traditionele’ of flexibele milieuvergunningen en milieumeldingen inclusief alle onderdelen, coördinatie incl. onderzoeken etc.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Sinds 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. De omgevingsvergunning is een belangrijke verbetering voor het bedrijfsleven. De samenvoeging van 26 verschillende vergunningen tot één nieuwe vergunning zorgt voor een betere en snellere dienstverlening. Met de Wabo kunt u veel van de noodzakelijke vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen. Het is erg belangrijk dat u bij de voorbereiding en de planning van uw activiteiten al zicht heeft op de vergunningen die nodig zijn. Door een goede voorbereiding kunt u het proces van vergunningverlening stroomlijnen.

Bodem (NRB)

Evenals het vastleggen van verontreinigingen in de bodem en het grondwater is de preventie van bodemverontreiniging, vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Aanvragen van milieuvergunningen moeten worden voorzien van een BodemRisicoChecklist (BRCL) om het bodemrisico te bepalen. Mulders Milieu Advies verzorgt de BRCL en geeft hierbij de maatregelen aan om tot een verwaarloosbaar risico te komen.